In-House Training

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำในการบริหารทีมงาน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำหรือบริหารจัดการตนเองที่ดี และสามารถนำพาทีมงาน หรือนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน และมีความเข้าใจในการแสดงภาวะผู้นำได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อนำทีมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการร่วมกันได้ อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตรที่พัฒนาหัวหน้างานให้มีพื้นฐานในการนำหรือบริหารจัดการตนเองที่ดี และสามารถนำพาทีมงาน หรือนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน ให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ สามารถแสดงภาวะผู้นำได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ และพร้อมก้าวเข้าสู่ตำแหน่งงานระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต อ่านเพิ่มเติม

บริหารสมัยใหม่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ควบคู่กัน  เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) การกำหนดทิศทางขององค์กรจึงเป็นสิ่งที่สำคัญทั้งในด้านวิสัยทัศน์ ภารกิจ  ปรัชญา และการวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร  รวมถึงวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องในปัจจุบัน  เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันแบบยั่งยืน (Sustainable Competitive Advantage)

 Coach ใช้กระบวนการ หรือเทคนิคในการช่วยคนให้สามารถเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตนเอง โดยการสังเกต รับฟังอย่างสม่ำเสมอ ถามคำถามเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สนับสนุนและรับฟังความคิดเห็น ให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ สอนงาน ท้าทาย จูงใจ สร้างข้อตกลงร่วมกัน และให้เสียงสะท้อนกลับ (Feedback) ว่าเขาใช้ทักษะ หรือความรู้ หรือแสดงพฤติกรรมนั้นๆ อย่างไร เพื่อช่วยให้ผู้ถูกโค้ชสามารถปรับปรุงความสามารถของตนได้ทั้งในชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงาน ทำให้ค้นพบและใช้ศักยภาพที่มีในตนเองได้อย่างถูกต้องและเต็มที่  อ่านเพิ่มเติม

การใช้ Board Game เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ สนุก ได้สาระ
พร้อมทั้งฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ร่วมกัน ได้อย่างน่าเหลือเชื่อ และนำเอามประยุกต์ใช้การคิด ..การวางแผน 

หลักสูตรอบรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นระดับผู้นำ ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง โดยการจัดกิจกรรมและกระบวนการที่ทำให้ได้สัมผัสด้วยใจและเกิดความตระหนัก จนกลายเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นในเนื้อในตัว ไม่เป็นเพียงแค่ความจำ หรือความเข้าใจที่ปราศจาก   “การเห็น” และ “รู้สึก” ถึงความสำคัญของสิ่งที่ได้เรียนรู้ เป็นการขยายกรอบแนวคิด ทัศนคติ มุมมองที่มีต่อโลกและชีวิต รวมถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและผู้อื่น อ่านเพิ่มเติม

 • Positive Attitude Building for Work Development
 • Creative Thinking Easy @Work
 • Systematic Thinking (การคิดอย่างเป็นระบบ)
 • Problem Solving and Decision Making
 • Priority & Time Managment Techniques
 • Communication and Coordinator
 • Effective Presentation Skill
 • New DNA Trainer
 • Self Development
 • Motivate yourself and your Team
 • Empowering Yourself
 • Achieving Individual Goal
 • Entrepreneurship Mindset
 • การทำงานร่วมกันกับคนต่างวัย
 • Motivation to Creative Action Plan
 • Engagement to Team Work
 • BSC&KPI Plan Performance
 • การนำ Competency มาใช้ในองค์กร
 • Competency for Management
 • การสร้าง Competency ในองค์กร (Workshop)
 • การบริหารผลตอบแทน (Reward Management)
 • การกำหนดโครงสร้างเงินเดือนและบริหารค่าจ้าง (Workshop)
 • การประเมินผลการปฏิบัติงงาน และการแจ้งผลงาน (PA & Feedback)
 • การวิเคราะห์งาน และอัตรากำลังเชิงปฏิบัติ
 • Employee Engagement Management System
 • Star & Talent Manamgent
 • Organization Management
 • People Development Technique

หลักสูตรนี้จะทำให้เกิดแรงจูงใจในการขายและสามารถนำทักษะในการนำกลยุทธ์มาสนับสนุนงานขายได้อย่างมืออาชีพ และมีทักษะในการขายและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการมัดใจลูกค้า ทำให้มีโอกาสในการปิดการขายได้สูงขึ้น พร้อมทั้งไปประยุกต์เทคนิคการขายได้จริง เพื่อให้พนักงานสามารถสร้างยุทธวิธีในการเพิ่มยอดขาย และประยุกต์ต่อยอดความรู้ได้ด้วยตนเอง

ลูกค้าในปัจจุบันจึงต้องการที่จะทำธุรกิจกับนักขายที่รู้ใจและเข้าใจตัวเขาเท่านั้น สิ่งที่ลูกค้าต้องการไม่ได้มีแต่สินค้าอย่างที่นักขายเข้าใจกัน แต่ลูกค้าต้องการตัวของนักขายที่เข้าใจธุรกิจอีกด้วย เพราะลูกค้าก็ต้องการคู่คิดในการทำงานมากกว่าจะเป็นเพียงแค่ผู้ซื้อและผู้ขายที่ห่างไกลกัน พนักงานขายที่ดีจึงต้องพัฒนาตัวเองให้มีทักษะจิตวิทยาในเชิงการขายแบบ B2B การเป็นคู่คิดของลูกค้าสิ่งสำคัญคือ จะต้องเข้าใจความต้องการรวมทั้งมีวิธีแก้ปัญหาหรือการมองโอกาสที่มีความเป็นไปได้ อีกทั้งจะต้องช่วยหาคำตอบที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าอย่างชาญฉลาดจึงจะสามารถสร้างความยั่งยืนในโลกธุรกิจได้

การเรียนรู้ทักษะและกลยุทธ์การเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิผล รู้ทันคู่เจรจา มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การเจรจา สามารถปรับข้อโต้แย้งให้กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจ เหล่านี้ถือเป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้ได้และเพิ่มคุณค่าของพนักงานต่อองค์กร แล้วยังช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ที่สำคัญคือ การเจรจาต่อรองอาศัยการคิดเชิงระบบ ต้องเตรียมตัวและวางแผนล่วงหน้า และมีกลยุทธ์ที่ดีตามหลักจิตวิทยาการสื่อสารและสังคมที่เน้น 3C คือ Credit, Compromise และ Confidence การเจรจาต่อรองที่ดียังต้องนึกถึงการมีจริยธรรมด้วย และต้องมุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจในระยะยาวต่อไป

วิทยากรออกแบบมาเพื่อเข้าใจในเรื่องของ Marketing Competitive Strategic สามารถวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริโภคและลูกค้า ที่มีผลต่อการแข่งขันทางการตลาด สามรถวิเคราะห์ ปัจจัยที่ มี กระทบ ต่อธุรกิจ ทั้งปัจจัย ภายนอกและปัจจัยภายใน ทราบถึงกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ และเข้าใจการขาย การตลาด การประชาสัมพันธ์ และ การสร้างเครือข่ายธุรกิจ และพัฒนาต่อยอดพัฒนาได้

พัฒนาการสื่อสารระหว่างตนเองกับผู้อื่นเพื่อร่วมสร้างสรรค์ความสำเร็จและความก้าวหน้าในองค์การ ไปประยุกต์ใช้ในงาน สามารถวิเคราะห์ ลูกค้าและจัดลำดับความสำคัญลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ สร้างพฤติกรรมการบริการที่ดีหรือจิตสำนึกในการบริการ (Service Mind) และ ต่อยอด เป็นลักษณะ Excellent Service Mind ( ESB)

ความสำคัญของการปรับปรุงงานที่หน้างานจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อคุณภาพของสินค้า และต้นทุนของสินค้า การพัฒนาพนักงานที่หน้างานให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาที่หน้างานด้วยการเรียนรู้เครื่องมือการแก้ปัญหาคุณภาพใหม่ 7 ชนิด (7 New QC 7 Tools) จะสามารถนำมาช่วยในการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องเป็นระบบและเป็นขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ และจะช่วยทำให้องค์กรสามารถปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของสินค้า รวมไปถึงการลดต้นทุนสินค้าที่เกิดจากความสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดจากปัญหาที่หน้างาน

แนวคิดลีน (Lean Thinking) นอกจากใช้ได้ดีในกระบวนการผลิตแล้ว ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้สำหรับงานทางด้านธุรกิจบริการ เพื่อทำการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Improvement) โดยมุ่งเน้นเข้าไปจัดการความสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน เพื่อที่จะทำให้เกิดกระบวนการทำงานที่สามารถส่งมอบงานให้กับผู้เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงที (Just In Time) และมีคุณภาพ (Quality)

 • การทำไคเซ็นมีจุดประสงค์ให้พนักงานพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานได้ด้วยตนเอง โดยมีหลักคิดของการทำงานให้มีประสิทธิภาพขึ้น สะดวกสบายขึ้น ลดความสูญเปล่าต่าง ๆ ในกระบวนการ และสามารถสร้างวิธีการทำงานให้เป็นการทำงานที่เป็นมาตรฐาน (Act or Work Instruction)

เป็นการสร้างจิตสำนึกในการลดความสูญเปล่าในกระบวนการ และสร้างความเข้าใจการบริหารด้วยแนวคิด Lean Management โดยมีเป้าหมายกำจัด 3 MU (MUDA MURA MURI) โดยสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเอง อันนำไปสู่การปรับปรุงวิธีการทำงานที่เหมาะสม พร้อมทั้งลดความสูญเสียและความสูญเปล่าต่าง ๆ ในกระบวนการ

  ในระบบการบริหารจัดการนั้นสามารถพูดให้มองเห็นภาพได้ง่ายๆว่าเป็นการนำสิ่งป้อนเข้า (inputs) ป้อนเข้าสู่กระบวนการ เพื่อให้ได้ผลที่ได้ (outputs) ออกมามากที่สุด โดยมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องการ ภายในเวลาที่กำหนด  สิ่งป้อนเข้าในกรณีนี้ก็คือทรัพยากรที่องค์กรต้องมีนั่นเอง และในระบบการบริหารจัดการนั้นย่อมเป็นที่รู้กันเช่นกันว่าทรัพยากรมีองค์ประกอบอยู่ 4 ส่วนคือ คน เครื่องจักร วิธีการ และวัสดุ หรือที่เรียกกันว่า 4M เครื่องจักรจึงจัดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในระบบการบริหารจัดการอย่างหนึ่งที่ต้องดำเนินการให้ดี  เพราะหากไม่ดีแล้วย่อมทำให้เกิดปัญหาเป็นอย่างมากในทางด้านประสิทธิภาพ

แนวคิดและเครื่องมือทางการบริหารงานที่รู้จักกันโดยทั่วไป เคยถูกนำมาใช้ให้เกิดประสิทธิผลกับบางประเทศ  เช่น Re – engineering  โด่งดังในอเมริกา, Qc – Circle  โด่งดังในญี่ปุ่น แต่เมื่อนำมาใช้ในเมืองไทย กลับไม่ค่อย  ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจศึกษาว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมจึงขาดความต่อเนื่องและยั่งยืน ในการปรับปรุงงาน

ถ้าเรามองดูการทำงานของตำรวจ/นักสืบ ก็จะพบว่ามีหลักการเดียวกับการที่เราต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทำงาน  ตำรวจต้องย้อนกลับไปปะติดปะต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมาแล้ว เพื่อหาว่าทำไม นาย ก. จึงตาย!!  ฆาตกรคือใคร?? ซึ่งก็เฉกเช่นเดียวกับวิศวกร  หัวหน้างาน พนักงาน ต้องกลับไปนั่งในเหตุการณ์ในอดีตให้ได้ ผ่านข้อมูล ข้อเท็จจริง หลักฐานที่หลงเหลือไว้  บวกกับการวิเคราะห์ที่ใช้ตรรกะ เหตุและผล โดยปราศจากใช้ความรู้สึก เพื่อหาต้นตอของปัญหาให้ได้ และป้องกันมิให้เกิดขึ้นซ้ำ                                         

 การทำงานแบบ Agile ถือเป็นอีกทางรอดขององค์กรให้เกิดการทำงานที่เร็วขึ้น และตอบสนองความต้องการกับกลุ่มเป้าหมายสูงสุด เนื่องจากมีหลายๆคนที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านช่วยกันวางแผน พัฒนานำไปสู่การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ

 • เทคการประยุกต์ใช้ Ms-Word – Intermediate Level – Advance Level
 • Customize Course
 • เทคนิคการประยุกต์ใช้ Ms-Excel  Basic Level – Advance Level 
 • Customize Course
 • Pivot Chart & Pivot Table
 • Dash Borad with Excel
 • Microsoft PowerPoint for Sales
 • เทคนิคการใช้ Microsoft PowerPoint 
 • Customize Course

Activities and Workshops Photo

หลักสูตร    We will growth together

หลักสูตร การสื่อสารและการออม

Ms-Excel 2013 – Intermediate Level

หลักสูตร Customer Satisfaction

หลักสูตร                            Lean Thinking

หลักสูตร                    จิตสำนึกรักองค์กร

NeramitDee Co., Ltd.

Address : 1  Unit 4703 47th Fl. Empire Tower, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, BKK 10120

Call : 084-360-0477, 084-678-6281

Fax : 02-686-3400 

E-mail  : info@neramitdee.com